Praktyka zawodowa fizjoterapeuty – nowe przepisy!

Prezydent podpisał ustawę ws. wykonywania zawodu fizjoterapeuty w formie praktyk zawodowych. Co to zmienia dla fizjoterapeutów chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzących już tę działalność (lecz nie jako podmiot leczniczy)?

Fizjoterapeuta na własnej działalności

Jeżeli wykonując zawód fizjoterapeuty na własny rachunek (lub planując otworzyć własną firmę fizjoterapeuty) świadczone są usługi, które służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, to są to świadczenie zdrowotne (terapia manualna i masaż leczniczy zaliczane są do tej grupy).A jeżeli tak, to świadczenie takich usług podlega „Ustawie o zmianie ustawy o działalności leczniczej i niektórych innych ustaw”.

Zakłada ona, że wykonując działalność leczniczą fizjoterapeuty w formie działalności gospodarczej, od dnia 01.04.2019 do dnia 31.10.2019 należy uzyskać wpis w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów, aby móc wykonywać zawód fizjoterapeuty w formie działalności gospodarczej. Wpis można uzyskać jako podmiot leczniczy, bądź jako praktyka zawodowa. Nie ma innego wyboru.

Jedynie prowadząc usługi z zakresu masażu sportowego i relaksacyjnego nie trzeba uzyskiwać wpisu w KRF oraz istnieje możliwość prowadzenia działalności w formie Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 8,5%. W przypadku praktyki zawodowej lub podmiotu leczniczego dla usług fizjoterapeutycznych (w związku z wykonywaniem usług medycznych) nie ma takiej możliwości.

Zaletami prowadzenia działalności gospodarczej w formie praktyki zawodowej są:

  • umożliwienie wykonywania zawodu w ramach działalności gospodarczej wyłącznie w miejscu wezwania lub wyłącznie w zakładzie leczniczym,
  • roczna składka członkowska w KRF będzie niższa w porównaniu do podmiotów leczniczych (2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w danym roku; w roku 2017 wyniosło ono 4529,19 zł, tak więc składka wynosiłaby: 90,58 zł),
  • mniejsze wymogi organizacyjne i rejestracyjne w KRF w porównaniu do podmiotów leczniczych,
  • docelowo ma mieć mniejsze wymagania lokalowe (gabinetowe) niż podmioty lecznicze.

Praktykę zawodową można zarejestrować w formie:

  • jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka fizjoterapeuty (tzw. praktyka gabinetowa),
  • jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka fizjoterapeuty wyłącznie w miejscu wezwania,
  • jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,
  • spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowej praktyki fizjoterapeutów.

Forma opodatkowania i podatek VAT

Od strony podatkowej, praktyka zawodowa w formie indywidualnej działalności gospodarczej lub w formie grupowej praktyki fizjoterapeutów musi być opodatkowana na zasadach ogólnych,bądź stawką liniową 19%. Księgowość podmiotu powinna być prowadzona na podstawie Książki Przychodów i Rozchodów lub Ksiąg Rachunkowych.

Usługi medyczne są zgodnie z Art.. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT korzystają z przedmiotowego zwolnienia z podatku VAT. Tak więc prowadząc praktykę zawodową fizjoterapeuty,świadczone usługi fizjoterapeutyczne nie będą podlegać podatkowi VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19) ustawy o VAT zwolnieniu z VAT podlegają usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,świadczone w ramach wykonywania zawodów:
a)      lekarza i lekarza dentysty,
b)     pielęgniarki i położnej,
c)      medycznych, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.3),
d)     psychologa.

Kasa Fiskalna dla fizjoterapeutów

W przeciwieństwie np. do lekarzy, fizjoterapeuci nie są zobligowani do zakupienia i rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej już przy pierwszej transakcji. Możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów dla osób fizycznych (nie firm), które wynosi 20.000,00 zł rocznie i jest proporcjonalnie zmniejszane w przypadku prowadzenia działalności w okresie krótszym niż 365/366 dni w roku podatkowym. Tak więc dopiero po przekroczeniu wysokości 20.000,00 zł przychodów ze sprzedaży w danym roku,należy nabyć kasę fiskalną, zgłosić ją w Urzędzie Skarbowym i ewidencjonować za jej pomocą wszelką sprzedaż usług dla osób fizycznych.

Możliwe pozostaje uzyskanie zwrotu w wysokości 700 zł z Urzędu Skarbowego w związku z pozyskaniem kasy fiskalnej (rejestrującej).

Warunki utworzenia gabinetu

Z kolei warunki jakie musi spełnić gabinet są określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Jednak nie ma tam przedstawionych mniejszych wymagań dotyczących praktyki zawodowej fizjoterapeutów. Jednak na chwilę obecną w sejmie nie toczy się proces legislacyjny zmieniający tę ustawę.

Tak więc na chwilę obecną warunki do otworzenia własnego gabinetu są takie same jak dla podmiotów leczniczych.